Nowi delegaci na Zebranie Przedstawicieli

Poniżej prezentujemy pismo Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku, które pomimo jego napisania we wrześniu 2008 r. dotarło do spółdzielców dopiero w marcu 2009 r., za pośrednictwem prokuratury. Wcześniej zostało ono skutecznie utajnione przez zarząd i radę nadzorczą.

Pismo zawiera wiele istotnych treści, potwierdzających słuszność i zgodność z prawem postulatów spółdzielców. Potwierdza każdoczesne uprawnienie ZGCz do odwołania starych i wyboru nowych delegatów na zebranie przedstawicieli. Powyższe uprawnienie poparte jest także zeszłorocznym wnioskiem przegłosowanym na 6 z 10 ZGCz.

Na zebraniach grup członkowskich w 2009 r. nie możemy więc się dać po raz drugi oszukać przez zarząd i obsługę spółdzielni. Zebranie Przedstawicieli z delegatami pracownikami i członkami rady nadzorczej to kpina. Barański stoi nad nimi i kontroluje jak głosują. Dlatego bez wyboru nowych delegatów, nadal będzie łamana demokracja. Stwierdzenia, że nie ma odwoływania w porządku obrad, że trzeba zebrać 1/5 podpisów członków danej grupy, że uchwały będą nieważne itd. są bezprawne i służące jedynie pacyfikacji spółdzielców. Na powyższe wywody obsługi spółdzielni należy przedstawić fakt przegłosowania na 6 z 10 ZGCz w 2008 r. wniosków z żądaniem zwołania zebrań grup członkowskich, ze zmianą delegatów w porządku obrad oraz poniższe pismo Związku Rewizyjnego.

Główne tezy pisma Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku z dnia 22.09.2008 r.:

- wnioski w sprawie zmiany przedstawicieli zgłaszane były na zebraniach wszystkich Grup Członkowskich (w maju 2008 r.),

- obrady zebrań grup członkowskich przebiegały w nerwowej atmosferze wynikającej po części z dużej dezorientacji członków tych zebrań, co do warunków realizacji ich podstawowej kompetencji

– wyboru i odwołania przedstawicieli,

- w świetle orzecznictwa sądowego zbytnie formalizowanie realizacji uprawnień tych organów może prowadzić do ograniczenia ich kompetencji,

- zapisy protokołów z ZGCZ, poprzedzających Zebranie Przedstawicieli wyznaczone na dzień 3.06.2008 r. świadczą jak rozbieżnie i niekonsekwentnie interpretowane były postanowienia statutu regulujące organizację tych zebrań (przez zarząd i radców prawnych spółdzielni),

- nie oznacza to jednak, aby w sprawach należących do podstawowych uprawnień Grup Członkowskich, tj. powoływania i odwoływania Przedstawicieli na ZPCz, wnioski członków tych organów nie były dopuszczone do głosowania jak to miało miejsce np. na Zebraniu V Grupy w dniu 10.05.2008 r.,

- powstała sytuacja, że z przyczyn formalnych, w wielu przypadkach bez dostatecznego uzasadnienia niektóre Zebrania Grup Członkowskich uzyskały możliwość podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Przedstawicieli, a inne możliwości takiej nie miały,

- uwzględniając powyższe Związek rewizyjny wyraża pogląd, iż Zarząd Spółdzielni powinien podjąć działania w celu ustalenia czy zgłaszane liczne wnioski o rozpatrzenie sprawy zmian w składzie Przedstawicieli poszczególnych Grup Członkowskich, które dotychczas nie były rozparzone znajdują silne poparcie wśród członków Spółdzielni. W przypadku potwierdzenia takiej sytuacji zarząd powinien zwołać, naszym zdaniem, zebrania określonych Grup Członkowskich z własnej inicjatywy.

- nadmieniamy jednak przy okazji, iż postanowienia np. § 22 ust. 3 przesłanego nam jednolitego tekstu statutu Spółdzielni uwzględniającego zmiany uchwalone w dniu 3.06.2008, w części tego postanowienia odnoszącej się do odwołania członka Rady Nadzorczej w obecności co najmniej 4/5 uprawnionych do głosowania jest naszym zdaniem oczywiście niezgodne z treścią art. 8 3 ust. 9 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (postulat zmiany § 22 ust. 3 tj. likwidacja niezgodnych z prawem quorów zapewniających zarządowi i radzie nieusuwalność także przegłosowany na 6 z 10 grup, także zignorowany i przemilczany)

- umożliwienie Członkom Spółdzielni uczestniczącym w Zebraniach tych Grup Członkowskich wcześniejszego zweryfikowania we właściwym głosowaniu dotychczasowych Przedstawicieli, oczyści niedobrą atmosferę panującą w Spółdzielni, związaną z poczuciem braku rzeczywistego wpływu członków na bieg spraw ich dotyczących.

Delegaci

Delegaci

Delegaci

Delegaci

Gościmy

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

Odwiedziło Nas 1127803

Kubik-Rubik Joomla! Extensions