Kadencje Rady ?

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/5CDE067B

Interpelacja nr 351

do ministra infrastruktury

w sprawie niesprecyzowanych przepisów znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

   Szanowny Panie Ministrze! W związku z wieloma sygnałami pozwalam sobie zadać pytanie dotyczące niesprecyzowanych przepisów znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Pragnę mieć w tej sprawie jasne stanowisko Ministerstwa Finansów.

   Czy jest zasadne, że z chwilą wejścia w życie ustawy, tj. 31 lipca 2007 r. pracownik spółdzielni będący jednocześnie członkiem jej rady nadzorczej traci mandat członka lub ewentualnie musi zrezygnować z zatrudnienia, ewentualnie czy przepis art. 82 ust. 2. ma zastosowanie dopiero po rejestracji nowego statutu i odnosi się do osób wybieranych do rady nadzorczej wg znowelizowanego statutu? Czy rada nadzorcza pobierająca dotychczas wynagrodzenie za udział w posiedzeniach utraciła prawo do tego wynagrodzenia z dniem 31 lipca 2007 r., jeżeli wysokość i prawo do wynagrodzenia określone było nie w statucie, a jedynie w regulaminie rady nadzorczej uchwalonym przez zebranie przedstawicieli członków? Czy, obliczając liczbę kadencji członka rady nadzorczej, bierze się pod uwagę jego dotychczasowy staż w radzie (art. 82 ust. 3)?

   Z poważaniem

   Poseł Mirosława Nykiel

   Bielsko-Biała, dnia 18 grudnia 2007 r.

 

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/09E70AC2

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Budownictwa

na interpelację nr 351

w sprawie niesprecyzowanych przepisów znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację Pani Poseł Mirosławy Nykiel z dnia 18 grudnia 2007 r., nr SPS-023-351/08, w sprawie niesprecyzowanych przepisów znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, uprzejmie informuję, co następuje.

   Kolejna nowelizacja ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.), tj. ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873), powstała w oparciu o propozycje sformułowane w projektach poselskich, a nie w projekcie rządowym.

   W stanowiskach rządu do poszczególnych projektów sformułowane zostały opinie i zastrzeżenia dotyczące najważniejszych zmian przepisów.

   Niezależnie od powyższego, przedstawiam opinię do poszczególnych pytań Pani Poseł.

   Ad 1.

   Odnosząc się do zapytania dotyczącego art. 82 ust. 2, wyjaśniam, że w skład rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do rady nadzorczej jest nieważna, zaś z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka rady nadzorczej ustaje jego członkostwo w radzie nadzorczej tej spółdzielni.

   W braku przepisów przejściowych uznać należy, że z dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej wszystkie osoby będące pracownikami spółdzielni powinni przestać być członkami rady nadzorczej.

   Ad 2.

   W kwestii zaś wynagrodzeń członków rady nadzorczej informuję, że stosownie do przepisu art. 82 ust. 1 zasadą jest, iż członkowie innych niż zarząd organów spółdzielni mieszkaniowej pełnią swoje funkcje społecznie, z tym że statut może przewidywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach w formie miesięcznego bez względu na ilość posiedzeń i nie może być większe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

   Jeżeli więc w spółdzielni obowiązują zasady wypłacania wynagrodzeń na rzecz członków innych organów niż zarząd, to w mojej opinii do czasu zarejestrowania zmian w statucie (lub w regulaminie wydanym na jego podstawie) wynagrodzenia te mogą być wypłacane, jednak jedynie do wysokości w skali miesiąca nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

   Ad 3.

   Informuję również Pana Marszałka, że na mocy art. 82 ust. 3 nie można być członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.

   Ponadto, zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 noweli, liczbę kadencji, o której mowa w art. 82 ust. 3, oblicza się, biorąc pod uwagę dotychczasowy staż członka rady nadzorczej.

   Mając na względzie, że intencją ustawodawcy przy uchwalaniu przepisów ustawy nowelizacyjnej było usprawnienie działalności spółdzielni i rozszerzenie uprawnień członków oraz poprawa efektywności funkcjonowania rady nadzorczej jako organu kontrolującego i nadzorującego działalność zarządu, wyrażam pogląd, że wskazane wyżej przepisy jedynie uniemożliwiają dokonanie wyboru w skład rady nadzorczej tych osób, które pełniły funkcje członka rady przez 2 kolejne kadencje także przed wejściem w życie ustawy.

   Jeżeli jednak wybór taki został dokonany przed wejściem w życie tego zakazu, tj. przed dniem 31 lipca 2007 r., to brak jest uzasadnienia do wygaszania mandatu członka rady nadzorczej z powodu braku szczegółowej regulacji w tym zakresie.

   Jednocześnie należy mieć na uwadze, że przepisy art. 82 ust. 2 i ust. 3 zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego jako niezgodne z Konstytucją RP. Od orzeczenia trybunału będzie zależało ich dalsze stosowanie.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Piotr Styczeń

   Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.

Gościmy

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

Odwiedziło Nas 1129566

Kubik-Rubik Joomla! Extensions