Rozliczenie opłat II

alt

Treść wniosku przesłanego drogą elektroniczną, przez członka spółdzielni według formularza dostępnego na stronie SM Pojezierze:

Rekord został zapisany w bazie ID:  12

Tytuł formularza: Wniosek ogólny

Wysłano: 2010-10-20 21:00:39

Security Code: 91260

 

            W związku z otrzymanym pismem z dnia 30.09.2010r., dotyczącym wskazanej niedopłaty m.in. za energię elektryczną ogólnego użytku oraz opłaty za gaz - proszę o wskazanie ilości przesyłu gazu wg licznika znajdującego się przy klatce nr 2 w budynku nr 41 przy ul. Dworcowej za okres od 01.01.2009 - 31.12.2009r., który to licznik wskazuje zużycie gazu dla mieszkań z klatki nr 1 i 2. Ponadto proszę o wskazanie zużycia energii elektrycznej ogólnego użytku za ten sam okres dla klatki nr 1 i 2. Proszę aby wskazania opomiarowania zużycia gazu i energii elektrycznej były potwierdzone przez Zakład Gazowniczy oraz Zakład Energetyczny. Tak podane przez Państwa zużycie energii i gazu - pozwoli ocenić mi stan faktyczny naliczonej przez Państwa niedopłaty - według zapłaconych przez lokatorów zaliczek.

            Brak wskazania wnioskowanych odczytów - przyjmuję jako brak wiarygodnych podstaw do naliczenia niedopłaty w wysokości 61,94 zł, co potwierdza fakt jej naliczenia w różnej wysokości /m.in. za gaz/ na lokale mieszkalne, liczące tą samą liczbę osób zamieszkałych.

            Pragnę również zauważyć, że bilans sprawozdawczo-finansowy za rok 2009 został już przez Państwa zamknięty i przedstawiony w przygotowanych materiałach na Walnym Zgromadzeniu członków spółdzielni – wobec czego poddano głosowaniu zatwierdzenie budżetu za 2009r., jak i poprawności sprawozdań finansowych, gdzie tym samym poddano pod głosowanie uzyskanie absolutorium dla zarządu spółdzielni.

            Warto zauważyć, że ustalony według SM „Pojezierze” w Olsztynie niedobór przychodów względem poniesionych per saldo kosztów na GZM, to kwota 1.713.086,13 zł, w tym kwota 1.284.964,77 zł jako niedobór na GZM oraz kwota 514.413,43 jako niepokryte koszty działalności społeczno wychowawczej. Zgodnie z § 2 Uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2009r. „Nadwyżkę bilansową za 2009r. W wysokości: 7.157.907,15 zł postanawia się podzielić w ten sposób, że:

 

A) Kwotę 1.408.086,77 zł – przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni.

     Kwotę 1.408.086,77 zł rozlicza się na nieruchomości według powierzchni użytkowej lokali użytkowanych przez członków Spółdzielni.

B) Kwotę 514.413,43 zł przeznaczyć na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej Spółdzielni.

C) Kwotę 357.895,36 zł przeznaczyć na zwiększenie funduszu zasobowego Spółdzielni.

D) Kwotę 4.877.511,59 przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego Spółdzielni.

           

            Wobec powyższego proszę o wyjaśnienie, czy niedobór naliczonych opłat o które Spółdzielnia wystąpiła w dniu 30.09.2010r. był znany spółdzielni na dzień sporządzania bilansu za 2009r. i dlaczego niedobór ten nie został ujęty w sprawozdaniu finansowym przedstawionym na Walne Zgromadzenie, co ewidentnie podważa prawidłowość jego sporządzenia. Tym samym naliczone według Spółdzielni obecnie wskazane niedobory przychodów względem kosztów na GZM – mogłyby w całości znaleźć pokrycie w wykazanym przez spółdzielnię zysku /nadwyżki bilansowej/ na działalności gospodarczej, co tym samym pomniejszyłoby przekazanie o tą cześć zysku na fundusz zasobowy i remontowy spółdzielni.

            Wnoszę zatem, aby uchwałą Rady Nadzorczej przenieść z funduszu zasobowego i remontowego przeznaczoną nadwyżkę bilansową w równej części przypadającej na pokrycie powstałych nagle niedoborów, które powinny zostać uwzględnione na dzień sporządzania bilansu za 2009r. oraz na dzień podjęcia uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.

Proszę o odpowiedź w trybie siedmiodniowym.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M/Lis.

Gościmy

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

Odwiedziło Nas 1125858

Kubik-Rubik Joomla! Extensions