Ochrona Danych Osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych – ulubiony pretekst obecnych władz spółdzielni do objęcia tajemnicą swoich działań na majątku spółdzielczym. Nie dajmy się zwieść. Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma inne zdanie. Uchwały rady nadzorczej i wynagrodzenia prezesów nie stanowią żadnej tajemnicy w rozumieniu w/w ustawy. Objęcie ich tajemnicą to bezprawna działalność pana Barańskiego i jego rady nadzorczej.    

Czy członek Spółdzielni Mieszkaniowej ma prawo otrzymać kopię uchwały Rady Nadzorczej w sprawie aktualnej wysokości wynagrodzenia prezesa zarządu, członków zarządu oraz członków rady nadzorczej?

 

Odpowiedź:

Tak, uprawnienie do otrzymania kopii uchwały spółdzielni wynika z przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych określa ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, zaś skonkretyzowanie tych zasad ma miejsce w szczególnych wobec jej regulacji przepisach prawa. Dlatego w przypadku, gdy istnieją inne przepisy prawa regulujące przetwarzanie danych osobowych, stosuje się je w pierwszej kolejności.

W tej sytuacji zastosowanie mają przepisy regulujące działalność spółdzielni mieszkaniowych, którymi są przepisy ustawy z dnia 6 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, zwanej dalej Prawo spółdzielcze, oraz przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, a także statut i sporządzone w oparciu o statut regulaminy oraz uchwały podejmowane przez organy spółdzielni mieszkaniowych.

Obowiązujące przepisy prawa nie odnoszą się wprost do kwestii dostępu członków spółdzielni mieszkaniowych do informacji o wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez prezesa zarządu, członków zarządu oraz członków rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej. Dlatego, odwołać się w tym miejscu należy do art. 46 § 1 pkt 8 Prawa spółdzielczego, z którego wynika, że do zakresu zadań rady nadzorczej spółdzielni należy podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach (…). Stosownie natomiast do art. 52 § 1 zd. 1 Prawa spółdzielczego z członkami zarządu zatrudnianymi w spółdzielni rada spółdzielni nawiązuje stosunek pracy - w zależności od powierzonego stanowiska – na podstawie umowy o pracę albo powołania (art. 68 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy).

Jak wynika z powyższego o wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez prezesa zarządu i członków zarządu decyduje rada spółdzielni.

Jednocześnie, zgodnie z art. 8 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał spółdzielni i protokołów obrad spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

Dlatego, gdy istnieje podjęta z mocy prawa uchwała zawierająca w swojej treści informacje o wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez ww. osoby, to dopuszczalne jest udostępnienie tych informacji w treści takiej uchwały na podstawie wyżej powołanego art. 8 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Podobnie, jeżeli statut spółdzielni przewiduje udostępnienie informacji na zasadach w nim określonych.

 http://www.giodo.gov.pl/353/id_art/3082/j/pl/

 

Czy członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo zapoznania się z protokołami obrad organów spółdzielni oraz umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi?

 

Podmiot udostępniający:

Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO

Wytworzył informację:

Małgorzata Kałużyńska-Jasak

-

Wprowadził informację:

Robert Czapski

2005-11-22 15:26:28

Ustawa o ochronie danych osobowych zawiera jedynie ogólne zasady postępowania obowiązujące przy przetwarzaniu danych osobowych oraz określa prawa osób fizycznych, których dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych. Przyjęte zasady interpretacyjne, jak np. zasada lex specialis derogat legi generali, oznaczająca, że przepis szczególny uchyla moc prawną przepisu ogólnego, w praktyce powodują, że ustawa nie znajduje zastosowania ilekroć kwestie w niej zawarte (np. dotyczące dostępu do danych osobowych) są w sposób bardziej szczegółowy regulowane przepisami innych aktów prawnych. Takie zagadnienie jak przedstawione w pytaniu znajduje swoje uregulowanie w takich właśnie szczególnych przepisach, i dlatego należy je rozstrzygać wyłącznie na gruncie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.), zwłaszcza jej art. 18 § 2 pkt 3 i art. 18 § 3. Przepisy te wprost stanowią do jakich dokumentów ma dostęp członek spółdzielni oraz w odniesieniu do jakich dokumentów i z jakich przyczyn dostęp ten może być ograniczony. Określają one również formę odmowy udostępnienia określonych dokumentów oraz wskazują tryb odwoławczy od decyzji spółdzielni i organ właściwy do rozpatrzenia wniosku członka spółdzielni kwestionującego odmowę udostępnienia mu żądanego dokumentu.

Znowelizowany art. 18 § 3 Prawa spółdzielczego w istocie to na spółdzielnie nakłada obowiązek dokonania oceny, czy udostępnienie jej członkowi umów zawieranych przez nie z osobami trzecimi nie naruszy praw tych osób lub czy istnieje obawa, że członek spółdzielni wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni, i przez to wyrządzi jej znaczną szkodę. Ocena spółdzielni w tej materii została poddana kontroli sądu.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, by nie wkraczać w kompetencje innego organu nie może zatem wypowiadać się co do tego, jakie okoliczności powinny być brane pod uwagę przez spółdzielnie przy dokonywaniu tej oceny oraz na podstawie jakich przesłanek badać zamiar członka spółdzielni, a tym bardziej nie może takiej oceny dokonać za spółdzielnie, zwłaszcza, że nie jest on organem właściwym do dokonywania interpretacji przepisów prawa wykraczających poza zakres uregulowania ustawy o ochronie danych osobowych.

http://www.giodo.gov.pl/353/id_art/1521/j/pl/

Gościmy

Odwiedza nas 87 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

Odwiedziło Nas 1129566

Kubik-Rubik Joomla! Extensions