Zmiany w statucie 2011

4 kwietnia 2011 r.

 Uchwalanie zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie

 

            Po zapoznaniu się ze zgłoszonym projektem zmian w statucie stwierdzić można jedno: zwykli członkowie spółdzielni tego nie zgłosili. To kolejne „Lex Barański” służące do całkowitego ubezwłasnowolnienia członków spółdzielni. Jesteśmy przekonani, że już wkrótce na zebraniach będziemy mogli wysłuchać pochwał projektu. Pochwali pr. Barański. Radca prawny spółdzielni pewnie też. Potem zaobserwujemy jak członkowie rady nadzorczej zgodnie głosują za i jak pilnowani pracownicy także za. Ponadto seniorzy naszej spółdzielni po zakręceniu i zachwaleniu - nie wiedząc o co chodzi - także za.    

O co tak naprawdę chodzi w tym kolejnym „Lex Barański” - wyjaśniamy:

 

1.      § 27 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„przynajmniej jednej piątej członków Spółdzielni”

 

Obecnie powyższy zapis statutu uprawnia jedną dziesiątą członków spółdzielni do zażądania zwołania Walnego Zgromadzenia. Potrzeba do tego 1056 podpisów członków. Zarząd i rada nadzorcza mogą zwoływać Walne jak tylko zechcą. Spółdzielcy muszą się zorganizować i wykonać ciężką pracę chodzenia od mieszkania do mieszkania zbierając podpisy. Zmiana powyższego zapisu oznacza podwyższenie wymaganej liczby podpisów do 2112. Praktycznie trzeba zebrać około 2500 podpisów, żeby po zwyczajowym odrzuceniu i wykreśleniu części podpisów - poprzez działania Barańskiego - została wymagana liczba. Żadna grupa członków w czynie społecznym nigdy nie zbierze tylu podpisów. Powyższy zapis statutu w nowym brzmieniu to definitywne przekreślenie uprawnień członków do zwoływania Walnego Zgromadzenia.

   

2.      § 27 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 Statutu składa się wraz z listami zawierającymi podpisy członków Spółdzielni w oryginale. Listy z podpisami powinny być złożone na kartach wydanych przez Spółdzielnię, na których zostanie określony cel zwołania Walnego Zgromadzenia. Każdy członek podpisujący listę, powinien podać swój numer członkowski. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone w terminie 30 dni od daty wydania kart przez Spółdzielnię.

 

Zwykły skandal.  Zgodnie z art. 39 § 4 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania. Ustawa nie przewiduje też limitów czasu na zbieranie podpisów. W SM Pojezierze ma być jednak tak: chcecie zbierać podpisy to idźcie do Pana Barańskiego z prośbą o blankiety. W tym momencie Pan Barański dowiaduje się o tym, że zaczęto zbierać podpisy, jak i o celu zwołania Walnego. W tym samym momencie Pan Barański także zaczyna działać wywieszając (jak w zeszłym roku) ogłoszenia na klatkach z informacją, że wpuszczanie zbieraczy podpisów jest niebezpieczne. Ludzie nie wierzą w zagrożenie i jak zwykle wyrażają swoje poparcie podpisami. Niestety nowa, astronomiczna liczba podpisów jest niemożliwa do zebrania w nowym, 30 dniowym terminie. Powyższy zapis statutu w nowym brzmieniu to uzupełnienie definitywnego przekreślenia uprawnień członków do zwoływania Walnego Zgromadzenia.     

 

3.      § 321 ust. 3 dodaje się zdanie 3 i następne w brzmieniu:

 „Komisje skrutacyjne obradujące na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia nie ujawniają liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

 

Kolejny skandal. Co ciekawe, pomimo braku takiego zapisu w statucie, już w zeszłym roku go stosowano na polecenie Pana Barańskiego. Cel jest jasny - nieważne kto i jak głosuje. Ważne kto liczy. Liczyć ma 11 część Walnego złożona z nowych członków bez lokali. Członkowie ci to sami nowi pracownicy i znajomi Pana Barańskiego. Ogłaszanie wyników na poszczególnych częściach Walnego umożliwiłoby kontrolę rzeczywistych wyników przez spółdzielców. Dla Pana Barańskiego jest to nie do przyjęcia.   

 

4.      § 32 3 ust. 4 w pkt 2 po słowie „zniszczona” dodaje się po przecinku:

„zawiera inne skreślenia bądź adnotacje.”

 

W wyborach członków rady nadzorczej głos ma być także nieważny jeżeli zawiera inne skreślenia bądź adnotacje. Zmiana do statutu w ramach refleksji Pana Barańskiego po zeszłorocznej próbie oznaczenia kart do głosowania podpisem członka prezydium. Złożenie podpisu na karcie do głosowania przez członka prezydium zapobiegłoby możliwości podmiany kart do głosowania po wyborach – prosty instrument zapobiegający takim manipulacjom. Tak jednak nie może być, żeby było uczciwie i demokratycznie. Będzie podpis czyli adnotacja – głos nieważny. 

 

5.      § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Zgłoszenie dokonane w trybie ust. 2 powinno zawierać pisemne oświadczenie kandydata:

1. o wyrażeniu zgody na kandydowanie,

2. o niekaralności za przestępstwo,

3. o braku zadłużenia wobec Spółdzielni.

4. o nienaruszaniu zakazu konkurencji.”

 

Dodajmy może jeszcze oświadczenie kandydata: o nie prowadzeniu interesów na majątku spółdzielczym; o nie załatwianiu w przeszłości mieszkania w spółdzielni dla siebie i swoich bliskich i braków takich zamiarów na przyszłość; o nie załatwianiu w przeszłości i na przyszłość pracy w spółdzielni swoim bliskim; o nie jeżdżeniu samochodem kupionym za spółdzielcze pieniądze; o nie startowaniu do rady dla diety.

 

6.      § 35 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, na którym odbywają się wybory, obowiązuje cisza wyborcza”

 

„LEX BARAŃSKI” w kwintesencji. Wszyscy milczą,  a on mówi, mówi, mówi ...

 

7.      § 88 1 ust. 2 skreśla się słowo „nieograniczony”

 

Skopać demokrację to jednak nie wszystko. Co w spółdzielni najważniejsze ? Oczywiście mieszkania. Ale jest problem. Obecnie, zgodnie z § 88 1 ust. 2 statutu należy je sprzedawać w przetargu ustnym nieograniczonym. Trzeba dać ogłoszenie w gazecie. Przychodzą oferenci i licytują cenę. Ten kto da cenę najwyższą wygrywa. Taki mechanizm jest jednak niewygodny dla władz spółdzielni. Nie można sprzedać wybranym i taniej. Po skreśleniu słowa nieograniczony, przetarg będzie mógł być ograniczony np. do członków bez lokali – faworytów Pana Brańskiego. W wyniku powyższego wybrane osoby będą mogły nabyć okazyjnie lokal – ze stratą dla spółdzielni. 

 

Maciej Janowski

Gościmy

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

Odwiedziło Nas 1129566

Kubik-Rubik Joomla! Extensions