Zmiany w statucie 2010

 

Projekty uchwał dotyczące zmian w statucie SM Pojezierze złożone w dniu 4 maja 2010 r. w spółdzielni przez uczestników „naszegopojezierza”

 

W trybie § 29 ust. 3 statutu zgłaszamy niniejszym projekty uchwał  dotyczące zmian w statucie, z żądaniem umieszczenia głosowania nad nimi w porządku obrad wszystkich części najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej POJEZIERZE w 2010 r.

 

I

 

Zmiana § 45 ust. 2 przez nadanie mu brzmienia: „Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwalając regulamin wynagradzania członków Zarządu. Wynagrodzenie członków Zarządu nie może być ustalane jako wielokrotność średnich wynagrodzeń w Spółdzielni oraz wynagrodzenie Prezesa Zarządu nie może przewyższać wynagrodzenia Prezydenta Olsztyna, a Wiceprezesów Zarządu 70 % wynagrodzenia Prezydenta Olsztyna.”

 

Uzasadnienie:

Obecne wynagrodzenia członków zarządu SM Pojezierza ustalane są w oderwaniu od realiów olsztyńskiego rynku pracy – także rynku pracy menedżerów. Ustalenie maksymalnego wynagrodzenia w relacji do wynagrodzenia Prezydenta Olsztyna będzie stanowiło dla spółdzielców pewność, co do zachowania umiaru w powyższym. Wynagrodzenie członków zarządu powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzeń pracowników spółdzielni. Obecnie obowiązująca zasada ustalania wynagrodzeń członków Zarządu jako wielokrotność średnich wynagrodzeń w Spółdzielni powoduje jednak, że zarząd podnosząc wynagrodzenie pracownikom sam sobie zapewnia podwyżki – co godzi w kompetencje rady nadzorczej w tym zakresie.

 

II

 

Dodanie § 53 o treści:

ust 1. „Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdania finansowe powinny być udostępniane na stronie internetowej spółdzielni.”  

ust. 2. „Dokumenty określone w ust. 1 muszą być udostępniane w internecie w całości. Nie jest dopuszczalne prezentowanie ich w formie skróconej lub wyciągów.”

ust. 3. „Uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni dotyczące indywidualnych członków spółdzielni są udostępniane w internecie po zakryciu danych osobowych. Powyższe nie dotyczy członków spółdzielni będących członkami Rady Nadzorczej lub Zarządu.”

ust. 4 „Członek spółdzielni ma prawo do każdoczesnego i bezpłatnego zapoznanawania się w siedzibie Spółdzielni z dokumentami określonym w § 9 ust. 4 statutu. Zarząd ma obowiązek zapewnić stosowne miejsce w siedzibie Spółdzielni do zapoznawania się z tymi dokumentami.”

ust. 5. „Za wykonanie udostępniania dokumentów określone powyżej odpowiada Zarząd.”

 

Uzasadnienie:

Powyższe obowiązki Zarządu wynikają wprost z art. 18 § 2 ust. 3 Prawa spółdzielczego. Dokumenty do wglądu spółdzielców określa także § 9 ust. 1 statutu spółdzielni. Co więcej, zgodnie z art. 8 1 ust. 3 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych powyższe dokumenty powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni – czego władze SM Pojezierze jak dotąd nie realizują. Oznacza to, że spółdzielcy są pozbawiani prawa dostępu do informacji. Ponadto rada nadzorcza podjęła w dniu 26.08.2009 r. uchwałę 78/16/2009 w sprawie opłat za przygotowanie dokumentów do wglądu. Uchwała ta powoduje, że opłaty te mogą sięgać tysięcy złotych, co stanowi faktyczne uniemożliwienie wglądu do dokumentów spółdzielczych. Opłaty te są bezprawne. Nie mają umocowania w przepisach Prawa spółdzielczego, jak i statutu. Mają jednak konkretny cel – zapewnić władzom spółdzielni okrycie tajemnicą ich działań na majątku spółdzielczym. Proponowany zapis statutu wprowadzający obowiązek stworzenia stosownego miejsca w siedzibie Spółdzielni do zapoznawania się z dokumentami w każdym czasie i bezpłatnie, powinien doprowadzić do jawności w funkcjonowaniu spółdzielni.

 

III

 

Wykreślenie § 22 ust. 3 statutu

 

Uzasadnienie:

 

Zapis powyższy zawiera quora wprowadzone w 2006 r. - przez nowy zarząd pod przewodnictwem prezesa W. Barańskiego - mające zapewnić władzom spółdzielni nieodwołalność. Odwoływanie członków zarządu według tego zapisu, ma następować kwalifikowaną większością ¾ głosów, w obecności co najmniej 4/5 uprawnionych do głosowania. W rzeczywistości powyższe wyklucza możliwość wpływania przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą na skład Zarządu i drastycznie ogranicza ich ustawową funkcję kontrolną. Zasady odwoływania zarządu i członków rady nadzorczej określają przepisy ustawowe, w tym z art. 8 3 ust. 9 ustawy a dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz art. 45 § 5 Prawa spółdzielczego. Dlatego wykreślenie § 22 ust. 3 spowoduje uzgodnienie treści statutu z przepisami ustawowymi oraz usunięcie szczególnej ochrony, którą zapewniły sobie władze spółdzielni.

 

IV

 

Zmiana § 44 ust. 2 przez nadanie mu brzmienia: „ Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza”.

 

Uzasadnienie:

Obecne brzmienie § 44 ust. 2 określa quorum dla rady nadzorczej do wyboru i odwoływania członków zarządu - quorum 4/5 składu, a więc 12 osób. Jest to kolejne zabezpieczenie dla nieusuwalności członków zarządu, pomimo np. negatywnej oceny działalności zarządu przez większość rady. Powyższe godzi w demokrację spółdzielczą oraz kompetencje rady.

Gościmy

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

Odwiedziło Nas 1129566

Kubik-Rubik Joomla! Extensions